THIẾT LẬP HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ BSC - KPIS

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

 • Khai giảng:Đang cập nhật
 • Lịch học:
 • Giờ học:
 • Thời lượng: 8 BUỔI
 • Phí tham dự: 3.500.000VNĐ

Quản lý bằng phương pháp thẻ điểm cân bằng và hệ thống các chỉ số hiệu suất cốt yếu (Balanced Score Card & Key Performance Indicators- BSC & KPIs) là một phương thức quản trị hiện đại đã được vận dụng thành công tại các công ty hàng đầu trên thế giới, đưa đến sự thành công vượt bậc của các công ty này. Tại Việt Nam nhiều công ty đã ứng dụng thành công và đạt đến hiệu quả vượt trội, góp phần làm tăng doanh thu, lợi nhuận và giảm chi phí, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Giám đốc / Trưởng phòng các phòng ban.
 • Trưởng phòng / Chuyên viên nhân sự, đào tạo của doanh nghiệp.
 • Sinh viên khối kinh tế yêu thích làm công tác nhân sự, quản trị.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Biết được cách xây dựng mục tiêu công việc hiệu quả
 • Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá đo lường một cách thực tế, triển khai đánh giá kế hoạch hành động thiết thực cho doanh nghiệp
 • Biết cách thức xây dựng hệ thống KPIs hoàn thiện và đồng thời đánh giá năng lực và chất lượng công việc của phòng ban, cá nhân.

1.  Chân dung hệ thống KPIs của doanh nghiệp (1.5 giờ)

·         Khái niệm KPIs trong quản trị doanh nghiệp hiện đại.

·         Vai trò KPIs trong quản lý công việc cấp công ty, phòng ban và nhân viên.

·         Trách nhiệm của đơn vị triển khai KPIs trong doanh nghiệp.

·         Những quan điểm lãnh đạo mới của Lãnh đạo khi triển khai KPIs.

·         Làm quen các form biểu mẫu trong BSC – KPIs.

2.   Xác lập mục tiêu trong quản trị doanh nghiệp (2.0 giờ)

·         Các thành phần quan trọng của KPIs trong doanh nghiệp.

·         Sơ đồ chiến lược, khởi nguồn của KPIs.

·         Mục tiêu ưu tiên của Công ty và các phòng ban trong.

·         Thực hành: Nhóm mục tiêu theo tiêu chí KPIs.

3.  Công cụ Balanced Scorecard – BSC trong quản lý mục tiêu (2.0 giờ)

·         Khái niệm BSC trong quản lý doanh nghiệp và điều hành hoạt động.

·         Những phương diện quan trọng của doanh nghiệp trong điều hành.

·         Nội dung chủ yếu của BSC.

·         Xác định “Điểm cân bằng” trong quản lý doanh nghiệp.

·         Mối quan hệ giữa BSC và KPIs.

·         Thực hành: Nhóm mục tiêu theo BSC - Thực hiện thực tế đối với doanh nghiệp.

4.  Phương pháp thiết lập KPIs hiệu quả cho doanh nghiệp (1.5 giờ)

·         Quy trình hiệu quả lập KPIs tổng quát.

·         Hướng dẫn sử dụng form biểu trong việc lập KPIs.

·         Lập KPIs cho Công ty, cho phòng ban và cho nhân viên.

·         Chia sẻ và giao KPIs hiệu quả cho từng cá nhân trong doanh nghiệp.

5.  Những tiêu chí chủ yếu trong bảng KPIs chuẩn (1.5 giờ)

·         Phân tích tiêu chí quan trọng.

·         Vai trò của trọng số trong xác lập KPIs.

·         Xác lập tiêu chí đánh giá (KPIs).

·         Hướng dẫn cách tính KPIs.

·         Xem xét các giai đoạn và thời điểm đánh giá hiệu quả.

·         Nguồn dữ liệu chứng minh khi xét duyệt KPIs.

6.  Lời khuyên cần thiết trước khi thiết lập KPIs (1.5 giờ)

·         Các kỹ năng hỗ trợ đánh giá chỉ tiêu (truyền đạt, phản hồi và đánh giá).

·         Những vấn đề lưu ý trước khi lập KPIs.

·         Tư duy của Lãnh Đạo và Ban Điều Hành khi lập KPIs.

·         Quan điểm làm việc dành cho các cấp quản lý cấp trung và nhân viên.

7.  Hướng dẫn lập BSC – KPIs cấp công ty – Phòng ban (2.5 giờ)

8.  Hướng dẫn BSC – KPIs (hoặc KPIs) cấp cá nhân (2.5 giờ)

9.  Giảng viên góp ý hiệu chỉnh trước khi báo cáo tốt nghiệp (2.5 giờ)

10.Trình bày kết quả thực hiện – Báo cáo tốt nghiệp (2.5 giờ)